Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2018

wagabunda
4997 bd80 500
wagabunda
6282 a29b
wagabunda
talentów poskąpił Pan
urody żałował też 
w kieliszku topi łzy 
a do płuc pompuje dym

September 28 2017

wagabunda
1279 9bc4 500

September 11 2017

wagabunda
9100 e210
Reposted byniezwyykla niezwyykla
wagabunda
2528 2cc8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
wagabunda

wagabunda
2070 bdf0
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaMissMurder MissMurder
wagabunda
Nigdy nie łam nikomu serca, ma je tylko jedno. Połam mu kości. Ma ich 206. 
wagabunda
6107 5b15
Reposted frommyname myname viaMissMurder MissMurder
wagabunda
Jesteśmy po prostu dobrymi ludźmi z brzydką przeszłością, szukającymi idealnej przyszłości.
— K.A. Tucker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaprzytuljeza przytuljeza
wagabunda
4820 350d
3268 7298
Reposted fromdivi divi viainnocencja innocencja
0987 6f21 500
wagabunda
wagabunda
2594 e4c2
hello, autumn depression
Reposted byniezwyyklatomorrow-will-be-better
wagabunda
Największym problemem dzisiejszych czasów w komunikacji międzyludzkiej jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
Reposted fromnezavisan nezavisan viabrzoskvinia brzoskvinia
1900 ef65 500
Reposted fromamatore amatore viapleassure pleassure
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl